Обчислення середньої заробітної плати працівникам за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, та компенсації за невикористані відпустки здійснюється згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (опубліковано в Інформаційному віснику обкому профспілки за травень 2006 р., № 3, стор. 35-40).

Відповідно до пункту 2 Порядку оплата часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням та працівникам, які мають дітей, творчої відпустки або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплаті компенсації за невикористані відпустки.

Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше одного року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток або виплати компенсації за невикористані відпустки враховуються:

 • основна заробітна плата (посадовий оклад, ставка заробітної плати);
 • доплати та надбавки (за вислугу років, всі види педагогічної діяльності, надурочну роботу, за роботу у нічний час, суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування, класність водіїв, високі досягнення в праці тощо);
 • премії, які не мають разового характеру;
 • винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років;
 • виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, службового відрядження тощо);
 • допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Слід враховувати, що якщо 5 число, як у травні 2008 р., було першим робочим днем для всіх, зазначений місяць буде враховуватися при обчисленні середньої заробітної плати для працівників, які пропрацювали на підприємстві менше року. Якщо ж працівник зарахований на роботу з 4 травня, зазначений місяць не враховується.

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років включається при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження, якщо зазначена винагорода нарахована в поточному році за попередній рік (п. 3 Порядку).

Особливу увагу слід звернути на пункт 4 Порядку, яким визначено виплати, які не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження. Зокрема, це — одноразові виплати, в т. ч. премії до святкових дат, матеріальна допомога та ін.

Нарахування виплат за час щорічної, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористані відпустки провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням 12 календарних місяців (або за менший фактично відпрацьований період) на відповідну кількість календарних днів року (або меншого відпрацьованого періоду), за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством (ст. 73 КЗпП). Одержаний результат потрібно помножити на число календарних днів відпустки.

Якщо працівниця протягом розрахункового періоду не мала заробітку (знаходилася у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку тощо), то обчислення середньої заробітної плати провадитиметься виходячи з посадового окладу, ставки заробітної плати.

Крім того, згідно з пунктом 10 Порядку, у разі підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, відповідно до нормативно-правових актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими колективними договорами (угодами) як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої зарплати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

У випадку, якщо посадові оклади були підвищені не на один відсоток, коефіцієнт коригування визначається шляхом ділення окладу, який встановлено працівникові після підвищення, на оклад, який був затверджений до підвищення.

Звертаємо увагу на те, що у разі, коли в розрахунковому періоді або в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, на підприємстві відбулося підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) лише окремій категорії працівників, коригування середнього заробітку не провадиться.

Ще однією особливістю, яка має враховуватися при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, є зміни, що стосуються обчислення середньої заробітної плати працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Так, у частині 7 пункту 2 Порядку визначено, що у разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, відповідно до нормативно-правових актів законодавства, період до зміни структури заробітної плати виключається з розрахункового періоду.

Частиною 8 цього ж пункту встановлено, що уразі, коли зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів названим вище працівникам відбулася у періоді, протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата, а також коли заробітна плата у розрахунковому періоді не зберігається, обчислення середньої заробітної плати провадиться з урахуванням виплат, передбачених працівникові згідно з умовами оплати праці, що встановлені після підвищення посадових окладів.

Розглянемо декілька прикладів щодо застосування норм Порядку.

ПРИКЛАД 1. Виплата відпустки за попередні роки

Працівниця, яка знаходилася у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, вишила на роботу і відразу з 1 червня поточного року оформила 24 календарних дні щорічної відпустки, які залишилися за попередні роки. Як правильно нарахувати працівниці виплати за час щорічної відпустки ?

Розрахунковим періодом у даному випадку є червень 2005 р. — травень 2006 р. Оскільки протягом цього періоду працівниці заробітна плата не нараховувалася, середня заробітна плата для оплати часу щорічної відпустки обчислюватиметься з урахуванням пункту 4 Порядку, а саме, виходячи з окладу, який встановлено у штатному розписі за посадою працівника на момент оформлення щорічної відпустки.

За умови, що оклад працівниці становить 585 грн., обчислення середньої заробітної плати провадитиметься наступним чином:

1. 585 грн. х 12 міс. = 7020 грн.

2. 365 к/дн – 10 свят/дні нероб/дн = 355 к/дн.1

3. 3.7020 грн.: 355 к/дн = 19,77 грн.

4. 19,77 грн. х 24 к/дн = 474,48 грн. - сума нарахованої середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки.

ПРИКЛАД 2. Компенсація за невикористану відпустку

Працівник, який не використав дні щорічної відпустки за 5 років, звільняється в липні поточного року. Чи має він право отримати компенсацію за всі невикористані дні відпустки і як провадиться розрахунок середньої заробітної плати для оплати цих днів?

Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про відпустки» працівникові, який звільняється з підприємства, виплачується компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки.

Чинним законодавством не передбачено обмежень щодо кількості років, за які повинна виплачуватись компенсація за невикористані дні щорічної відпустки.

Згідно з пунктом 2 Порядку провадиться виходячи з виплат за останні перед виплатою компенсації 12 місяців роботи.

Отже, розрахунковий період у даному разі буде липень 2005 р. — червень 2006 р. За умови, що заробітна плата за період становить 10 480 грн., а тривалість відпустки на підприємстві — 24 календарних дні, середня заробітна плата для виплати компенсації за невикористані дні відпустки обчислюється таким чином:

1. Визначається кількість календарних днів, на які необхідно поділити фактичний заробіток:

365 к/дн – 10 свят/дн і нероб/дн = 355 к/дн.

2.Середньоденний заробіток працівника:

10 480 грн.: 355 к/дн = 29,52 грн.

3.Сума компенсації за невикористані відпустки:

29,52 грн. х 24 к/дн х 5 років = 3542,40 грн.

ПРИКЛАД 3. Робота за сумісництвом

Працівник працює на підприємстві за сумісництвом. Заробітна плата за 12 місяців становить 7800грн. Чи надається такому працівникові щорічна відпустка і як обчислити середню заробітну плату?

Відповідно до статті 21 КЗпП працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Тобто працівник має право виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про оплату праці», оплата праці працівників, які працюють за сумісництвом, провадиться за фактично виконану роботу.

Право працівників, які працюють за трудовим договором (в т. ч. і за сумісництвом), на відпустку визначено в ст. 2 Закону України «Про відпустки», де сказано, що громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та галузевої належності, мають право на відпустку.

Крім того, ч. 3 ст. 56 КЗпП визначено, що робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівника, в т. ч. і на отримання щорічної відпустки повної тривалості.

Отже, до стажу, що надає право на щорічну відпустку за сумісництвом, зараховуються відпрацьовані працівником-сумісником дні, незалежно від тривалості зайнятості працівника протягом робочого дня (зміни).

За умови, що відпустка тривалістю 24 календарні дні надається працівникові у липні 2006 р., середня заробітна плата обчислюватиметься так:

1. Визначається кількість календарних днів, на які необхідно поділити фактичний заробіток:

365 к/дн – 10 свят/дн і нероб/дн = 355 к/дн.

2. Середньоденний заробіток працівника:

7800 грн.: 355 к/дн = 21,97 грн.

3. Сума середньої заробітної плати за час щорічної відпустки:

21,97 грн. х 24 к/дн = 527,28 грн.

ПРИКЛАД 4. Відпустка і листок непрацездатності

Як обчислити середню заробітну плату для оплати часу щорічної відпустки, якщо протягом розрахункового періоду за липень 2005 р. — червень 2006 р. працівник знаходився на лікарняному 10 днів (350 грн.), 24 дні — у щорічній відпустці за 2001 р. (690 грн.) і нараховано заробітну плату в розмірі 8745 грн. ?

Як вже зазначалося, при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток враховуються: основна заробітна плата (оклад, тариф), доплати та надбавки, премії, які не мають разового характеру, винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років, а також виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, службового відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Отже, за умови, що відпустка працівникові надається тривалістю 24 календарних дні, обчислення середньої заробітної плати здійснюватиметься таким чином:

1.Визначимо кількість календарних днів, на які необхідно поділити фактичний заробіток:

365 к/дн – 10 свят/дн і нероб/дн = 355 к/дн.

2.Середньоденний заробіток працівника:

(8745 грн. + 350 грн. + 690 грн.): 355 к/дн = 27,56 грн.

3. Сума середньої заробітної плати за час щорічної відпустки:

27,56 грн. х 24 к/дн = 661,44 грн.

ПРИКЛАД 5. Відкликання з відпустки

Як правильно оформити термінове відкликання працівника з відпустки і потім надати невикористані дні відпустки ?

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про відпустки» відкликання із щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

Крім того, невикористану частину відпустки має бути надано працівникові, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка (ст. 12 Закону України «Про відпустки»).

За умови, що тривалість відпустки становить 24 календарних дні, сума її оплати — 1548 грн. і працівник використав 20 к/дн відпустки, перерахунок провадитиметься так:

1. Сума середньої заробітної плати за 20 к/дн відпустки:

1548 грн.: 24 к/дн х 20 к/дн = 1290 грн.

2. Сума середньої заробітної плати за невикористані дні щорічної відпустки:

1548 грн. – 1290 грн. = 258 грн.

3. Із суми заробітної плати, яка буде нарахована працівникові після відкликання із відпустки, необхідно вирахувати суму відпускних за невикористану частину відпустки (258 грн.).

Слід звернути увагу на те, що при наданні працівникові частини відпустки, яка ним не була використана, необхідно провести повторне нарахування середньої заробітної плати. Розрахунки провадитимуться із виплат, які включаються згідно з пунктом 3 Порядку при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, за останні 12 календарних місяців, які передуватимуть місяцю, в якому надаватиметься відпустка.

ПРИКЛАД 6. Щорічна відпустка і відпустка для догляду за дитиною

Як обчислюється середня заробітна плата для оплати часу щорічної відпустки у випадку, коли працівниця у квітні — травні 2005 р. отримувала допомогу по вагітності і пологах, з червня 2005 р. по жовтень 2005 р. — працювала на підприємстві в режимі неповного робочого дня і отримала заробітну плату у розмірі 1100 грн., з 1 листопада. 2005 р. по 10 травня 2006 р. працівниця знаходилася у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а з 11 квітня 2006 р. перериває соціальну відпустку і йде у щорічну відпустку тривалістю 15 календарних днів?

Відповідно до пункту 2 Порядку оплата часу щорічної відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження включається: основна заробітна плата; доплати та надбавки; премії, які не мають разового характеру; одноразова винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років.

Крім зазначених виплат при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки включаються виплати за час, протягом якого працівникові зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, службового відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Нарахування виплат за час щорічної відпустки провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців на відповідну кількість календарних днів року, за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством. Одержаний результат потрібно помножити на число календарних днів відпустки.

Час, протягом якого працівник згідно з чинним законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

У даному прикладі працівниця йде у відпустку у квітні 2006 р. Розрахунковий період становитиме квітень 2005 р. — березень 2006 р.

Отже, обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки необхідно провадити виходячи з тих нарахувань, які провадилися у квітні — жовтні 2005 року, та ділити на календарні дні за цей період за винятком святкових і неробочих днів, які припадають на цей період.

1. Визначимо кількість календарних днів, на які необхідно поділити фактичний заробіток:

153 к/дн – 3 свят/дн і нероб/дн = 150 к/дн.

2. Середньоденний заробіток працівниці:

1100 грн.: 150 к/дн = 7,33 грн.

3. Сума середньої заробітної плати за час щорічної відпустки:

7,33 грн. х 15 к/дн = 109,95 грн.

ПРИКЛАД 7. Відпустка і одноразова винагорода

Як нарахувати працівникові середню заробітну плату для оплати часу щорічної відпустки, яка надається у липні 2006 р., якщо у січні цього ж року йому була виплачена одноразова винагорода за підсумками роботи за рік у сумі 1350 грн. та за вислугу років у сумі 1250 грн.? Заробітна плата за розрахунковий період липень 2005 р. — червень 2006 р. (без урахування зазначених винагород) склала 14 650 грн., тривалість відпустки — 28 календарних днів.

Відповідно до пункту 3 Порядку одноразова винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Оскільки розрахунковим періодом для нарахування середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки є липень 2005 р. — червень 2006 р. (12 календарних місяців), враховується вся сума нарахованої одноразової винагороди за підсумками роботи за рік та за вислугу років. Отже, середня заробітна плата у цьому прикладі обчислюватиметься так:

1.Визначимо кількість календарних днів, на які необхідно поділити фактичний заробіток:

365 к/дн – 10 свят/дн і нероб/дн = 355 к/дн.

2.Середньоденний заробіток працівника:

(14 650 грн. + 1350 грн. +1250 грн.): 355 к/дн = 48,59 грн.

3. Сума середньої заробітної плати за час щорічної відпустки:

48,59 грн. х 28 к/дн = 1360,52 грн.

ПРИКЛАД 8. Оплата невикористаної відпустки при звільненні

Як нарахувати середню заробітну плату для виплати компенсації за невикористані дні щорічної відпустки, якщо працівник влаштувався на роботу 1 вересня 2005 р. та звільняється з підприємства у липні 2006 р.? Заробітна плата за цей період склала 6867 грн. (без урахування суми одноразової винагороди за підсумками роботи зарік), винагорода за підсумками роботи зарік, яка була виплачена у березні поточного року, — 564 грн.

У даному разі працівник відпрацював на підприємстві менше 12 календарних місяців. Отже, середня заробітна плата для виплати компенсації за невикористані дні відпустки обчислюватиметься шляхом ділення сумарного заробітку за фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів цього періоду, за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством (ст. 73 КЗпП). Одержаний результат потрібно помножити на число календарних днів відпустки.

Оскільки розрахунковий період, за який працівникові обчислюватиметься середній заробіток, становить 10 місяців, до фактичного заробітку, з якого нараховуватиметься виплата компенсації за невикористані дні відпустки, включатиметься 10/12 суми одноразової винагороди за підсумками роботи за рік.

564 грн. : 12 х 10 = 470 грн. — сума винагороди, яка має враховуватись при обчисленні середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані дні щорічної відпустки.

За умови, що тривалість днів невикористаної відпустки, за які необхідно нарахувати компенсацію, становить 20 днів, сума середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану відпустку дорівнюватиме:

(6876 грн. + 470 грн.): (303 к/дн – 9 свят/дн і нероб/дн) х 20 к/дн = 499,72 грн.

ПРИКЛАД 9. Відпустка і грошова винагорода державним службовцям

Чи враховується грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки?

Грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків, відповідно до норм Порядку № 212, виплачується один раз на п’ять років за умови зразкового виконання посадових обов’язків, відсутності порушень трудової дисципліни тощо.

Оскільки зазначена винагорода відноситься до одноразових виплат, вона не враховується при обчисленні середньої заробітної плати у всіх видках її збереження (пп. б) п. 4 Порядку).

ПРИКЛАД 10. Оплата відпустки у зв’язку з навчанням

Як обчислюються і оплачуються дні навчальних відпусток, якщо на цей період припадають святкові і неробочі дні?

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про відпустки» тривалість відпусток у зв’язку з навчанням незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях.

Зокрема частиною 2 цієї статті встановлено, що святкові і неробочі дні при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, не враховуються.

Проте у разі надання додаткової відпустки у зв’язку з навчанням оплачуються всі календарні дні зазначеної відпустки відповідно до виклику на сесію.

Виплати за час додаткової відпустки у зв’язку з навчанням нараховуються відповідно до пункту 7 Порядку.

ПРИКЛАД 11. Отримання грошової компенсації за відпустку

Працівник оформив відпустку з червня 2006 р. та бажає отримати її частину як грошову компенсацію. Тривалість відпустки на підприємстві становить 30 календарних днів. Чи має він на це право і як обчислюється середня заробітна плата у цьому випадку?

Ст. 24 Закону України «Про відпустки» визначено, що за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою ніж 24 календарних дні.

Оскільки щорічна відпустка на підприємстві триває 30 к/дн, працівник може отримати компенсацію лише за 6 к/дн.

Розрахунковий період становить червень 2005 р. — травень 2006 р.

Середня заробітна плата обчислюється наступним чином:

1.Визначимо кількість календарних днів, на які необхідно поділити фактичний заробіток:

365 к/дн – 10 свят/дн і нер/дн = 355 к/дн.

2.За умови, що заробітна плата за розрахунковий період склала 14 354 грн., середньоденний заробіток працівника становитиме:

14 354 грн.: 355 к/дн = 40,43 грн.

3.Сума середньої заробітної плати за час щорічної відпустки:

40,43 грн. х 24 к/дн = 970,32 грн.

4.Сума компенсації за невикористані 6 календарних днів щорічної відпустки:

40,43 грн. х 6 к/дн = 242,58 грн.

ПРИКЛАД 12. Оплата щорічної відпустки працівника, прийнятого на підприємство за переведенням

Як нарахувати середню заробітну плату для оплати часу щорічної відпустки, яка надається з 26 червня 2006 р. працівникові, який прийнятий на підприємство за переведенням з 1 листопада 2005 р.? На попередньому місці роботи відпустка йому була надана в повному обсязі.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка працівникам надається тривалістю не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або частково не ви­користав щорічну відпустку і не одержав за неї грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи.

Оскільки працівникові на попередньому місці роботи була надана відпустка в повному обсязі, стаж, який дає право на отримання щорічної відпустки, починається з моменту його зарахування на нове місце роботи за переведенням — 1 листопада 2005 року.

Статтею 10 вказаного Закону передбачено, що право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

У нашому випадку нарахування виплат за час щорічної відпустки провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Одержаний результат потрібно помножити на число календарних днів відпустки.

Заробітна плата за цей період становила 12 354 грн. Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки тривалістю 24 календарних дні провадиться наступним чином.

Оскільки відпустка оформлюється з 26 червня 2006 року, розрахунковим періодом в зазначеному випадку буде листопад 2005 року — травень 2006 року.

1. Отже, визначається кількість календарних днів у розрахунковому періоді, на яку необхідно поділити сумарний заробіток: 212 к/дн – 7 свят/дн і нероб/дн = 205 к/дн.

2. Середньоденна заробітна плата працівника:

12 354 грн.: 205 к/дн = 60,26 грн.

3. Середня заробітна плата для оплати часу щорічної відпустки:

60,26 грн. х 24 к/дн = 1446,24 грн.

ПРИКЛАД 13. Щорічна відпустка і відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін

Працівникові надається відпустка з 1 червня 2006 р. Його заробітна плата за розрахунковий період (червень 2005 р. — травень 2006 р.) становила 10600 грн., також у листопаді 2005 р. надавалася відпустка без збереження заробітної плати на термін 15 календарних днів згідно зі статтею 26 Закону України «Про відпустки». Як правильно нарахувати середню заробітну плату для оплати 24 календарних днів щорічної відпустки?

Згідно з роз’ясненням Мінпраці період, коли працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати, згідно зі статтею 26 вказаного Закону, не виключається із розрахункового періоду при обчисленні середньої заробітної плати. Отже, нарахування середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться на загальних засадах. А саме:

1. Визначається кількість календарних днів у розрахунковому періоді, на яку необхідно поділити сумарний заробіток:

365 к/дн – 10 свят/дн і нероб/дн =355 к/дн.

2. Середньоденна заробітна плата працівника:

10 600 грн.: 355 к/дн = 29,86 грн.

3. Середня заробітна плата для оплати часу щорічної відпустки:

29,86 грн. х 24 к/дн = 716,64 грн.

ПРИКЛАД 14. Надання відпустки без збереження заробітної плати, що надається в обов’язковому порядку

Працівникові надається відпустка з 1 червня 2006 р. Заробітна плата за розрахунковий період (червень 2005 р. — травень 2006 р.) становила 10 600 грн., крім того, працівникові у жовтні 2004 р. надавалися 14 календарних днів відпустки без збереження заробітної плати згідно зі статтею 25 Закону України «Про відпустки». Як правильно нарахувати середню заробітну плату для виплати компенсації за невикористані 24 календарних дні щорічної відпустки ?

Згідно з роз’ясненням Мінпраці період, коли працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати, згідно зі статтею 25 вказаного Закону, виключається із розрахункового період при обчисленні середньої заробітної плати.

Таким чином, середня заробітна плата для виплати компенсації за невикористані дні відпустки нараховується так:

1. Визначається кількість календарних днів у розрахунковому періоді, на яку необхідно поділити сумарний заробіток: 365 к/дн – 10 свят/дн. і нероб/дн – 14 к/дн відпустки = 341 к/дн.

2. Середньоденна заробітна плата працівника:

10 600 грн.: 341 к/дн = 31,09 грн.

3. Середня заробітна плата для оплати часу щорічної відпустки:

31,09 грн. х 24 к/дн = 746,16 грн.

ПРИКЛАД 15. Компенсація за невикористані дні щорічної відпустки

Працівникові надається відпустка з 1 червня 2006 року. Заробітна плата за розрахунковий період (червень 2005р. — травень 2006р.) становила 10200 грн. Працівник 4 дні у вересні та 5 днів у жовтні 2005року не працював не з власної вини і отримав за цей час 2/3 тарифної ставки, що становило 256 грн. Як правильно нарахувати середню заробітну плату для виплати компенсації за невикористані 24 календарних дні щорічної відпустки?

Згідно з частиною 6 пункту 2 Порядку час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Отже, час простою не з вини працівника вилучається із розрахункового періоду.

Нарахування середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані дні відпустки провадиться так:

1. Визначається кількість календарних днів рахунковому періоді, на яку необхідно поділити сумарний заробіток:

365 к/дн – 10 свят/дн і нероб/дн – 9 к/дн відпустки = 346 к/дн.

2.Середньоденна заробітна плата працівника:

(10 200 грн. – 256 грн.): 346 к/дн = 28,74 грн.

3.Середня заробітна плата для оплати часу щорічної відпустки:

28,74 грн. х 24 к/дн = 689,76 грн.

ПРИКЛАД 16. Оплата щорічної відпустки при підвищенні посадових окладів

Працівнику міністерства у січні 2006 р. надавалася відпустка (з 10 по 24 січня 2006 р.). Постановою № 268 з 1 січня 2006 р. було здійснено підвищення посадових окладів працівників апарату органів виконавчої влади та інших органів з одночасною зміною структури їх заробітної плати. Чи необхідно проводити перерахунок середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки? Якщо так, то яким чином?

За умови, що після проведення перерахунку, згідно з умовами Постанови № 268, головному спеціалістові встановлено оклад 1150 грн., надбавку за ранг – 90 грн., за вислугу років – 15 % (186 грн.), за високі досягнення у праці – 35 % (499 грн.) та премію – 20 % нарахованої заробітної плати (385 грн.), середня заробітна плата за час щорічної відпустки обчислюється наступним чином. Положеннями абзаців 7, 8 пункту 2 Порядку встановлено, що:

 • у разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів і працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, відповідно до актів законодавства, період до зміни структури заробітної плати виключається з розрахункового періоду;
 • у разі, коли зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів названим вище працівникам відбулося у періоді, протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата, а також коли заробітна плата у розрахунковому періоді не зберігається, обчислення середньої заробітної плати провадиться з урахуванням виплат, передбачених працівникові згідно з умовами оплати праці, що встановлені після підвищення посадових окладів.

Зважаючи на вказані норми Порядку, розмір і заробітної плати, з якої має провадитися нарахування середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, становить:

1150 грн.+ 90 грн. + 186 грн.+ 499 грн. + 385 грн. = 2310 грн.

З урахуванням норм пункту 7 Порядку обчислюємо середню заробітну плату, виходячи з якої має нараховуватися виплата за час щорічної відпустки:

1. Середньоденна заробітна плата:

2310 грн. х 12 міс: 355 к/дн = 78,08 грн.

2. Нарахована сума виплат за час щорічної відпустки:

78,08 грн. х 15 к/дн = 1171,20 грн.

ПРИКЛАД 17. Оплата щорічної відпустки головного спеціаліста

Як правильно провести нарахування середньої заробітної плати для оплати 30 календарних днів щорічної відпустки, яка надається головному спеціалістові міністерства з березня поточного року?

Враховуючи норми частин 7 та 8 пункту 2 Порядку, та за умови, що заробітна плата працівника за січень-лютий 2006 року становила 4620 грн., середня заробітна плата для оплати часу щорічної відпустки обчислюється так:

1. Визначається кількість календарних днів у розрахунковому періоді, на яку необхідно поділити

сумарний заробіток:

59 к/дн – 2 свят/дн і нероб/дн = 57 к/дн.

2.Середньоденна заробітна плата працівника:

4620 грн.: 57 к/дн = 81,05 грн.

3.Середня заробітна плата для оплати часу щорічної відпустки:

81,05 грн. х 30 к/дн = 2431,50 грн.

ПРИКЛАД 18. Оплата відпустки з урахуванням тимчасової непрацездатності

Як правильно нарахувати середню заробітну плату для оплати 30 календарних днів щорічної відпустки, яка надається з березня поточного року, якщо протягом січня працівник знаходився на лікарняному, виплата за який становить 1345 грн., а заробітна плата за лютий — 2310 грн. ?

Враховуючи норми пунктів 2, 3 (в т. ч., що при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток включаються виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю), обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадиться таким чином:

1. Визначається кількість календарних днів у розрахунковому періоді, на яку необхідно поділити сумарний заробіток: 59 к/дн – 2 свят/дн і нероб/дн = 57 к/дн.

2. Середньоденна заробітна плата працівника:

(1345 грн. + 2310 грн.): 57 к/дн = 64,12 грн.

3. Середня заробітна плата для оплати часу щорічної відпустки:

64,12 грн. х 30 к/дн = 1923,60 грн.

ПРИКЛАД 19. Оплата щорічної відпустки з урахуванням відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Як правильно нарахувати середню заробітну плату для оплати часу щорічної відпустки головному спеціалістові, якому в серпні поточного року надається щорічна відпустка тривалістю 20 календарних днів відразу після виходу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

Зважаючи на положення пунктів 2, 4 та 7 Порядку, обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки у даному випадку провадитиметься виходячи із посадового окладу головного спеціаліста, встановленого згідно з трудовим договором на момент звернення про надання щорічної відпустки.

За умови, що оклад головного спеціаліста – 1100 грн., середня заробітна плата для оплати часу щорічної відпустки становитиме 743,60 грн.

(1100 грн. х 12 міс: 355 грн. х 20 к/дн).

ПРИКЛАД 20. Коригування середньої заробітної плати

Відпустка працівникові надається у липні 2006 р. Отже, розрахунковим періодом буде липень 2005 р. – червень 2006 р. Заробітна плата працівника, яка складається лише з посадового окладу, за цей період становила: липень – жовтень 2005 р. – 485 грн., листопад – грудень 2005 р. 540 грн. (коефіцієнт коригування – 1,11), січень-березень 2006 р. – 680 грн. (коефіцієнт коригування – 1,26), квітень-червень 2006 р. – 843 грн. (коефіцієнт коригування – 1,24). Як правильно нарахувати середню заробітну плату для оплати часу щорічної відпустки тривалістю 24 календарних дні?

За умови, що коригування провадитиметься безпосередньо на коефіцієнт підвищення окладів, нарахування середньої заробітної плати за час щорічної відпустки здійснюватиметься таким чином:

1. Скоригована заробітна плата. Виходячи з неї обчислюватиметься середня заробітна плата для оплати часу щорічної відпустки:

485 грн. х 4 міс. х 1,11х 1,26 х 1,24 = 3364,47 грн.; 540 грн. х 2 міс. х 1,26 х 1,24 = 1687,39 грн.; 680 грн. х 3 міс. х 1,24 = 2529,60 грн.; 3364,47 грн. + 1687,39 грн. + 2529,60 грн. + (843 грн. х 3 міс.) = 10 110,46 грн.

2. Число календарних днів, на яке має ділитися заробітна плата за 12 календарних місяців:

365 к/дн – 10 свят/дн і нероб/дн = 355 к/дн.

3. Середньоденна заробітна плата:

10 110,46 грн.: 355 к/дн = 28,48 грн.

4. Нарахована середня заробітна плата за час щорічної відпустки:

28,48 грн. х 24 к/дн = 683,52 грн.

ПРИКЛАД 21. Коригування середньої заробітної плати при підвищенні тарифних ставок

Як провести нарахування середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки з 14 червня по 8 липня поточного року, якщо з 1 липня усім працівникам підприємства було підвищено тарифні ставки (оклади) на 11,9 %? Заробітна плата працівника за розрахунковий період (червень 2005 р. — травень 2006 р.) становила 7860 грн., тривалість відпустки – 24 календарних дні.

Середня заробітна плата працівника за час щорічної відпустки розраховується так:

7860 грн.: 355 к/дн х 24 к/дн = 531,36 грн.

Оскільки в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток (1-8 липня), на підприємстві відбулося підвищення тарифних ставок (окладів), необхідно зробити перерахунок виплат за період з 1-8 липня 2004 року (за 8 днів). Для цього треба середньоденний заробіток (22,14 грн.) помножити на коефіцієнт підвищення тарифних ставок (окладів), тобто провести коригування середнього заробітку на коефіцієнт 1,119 і на кількість днів відпустки після підвищення тарифних ставок (окладів):

22,14 грн. х 1,119 х 8 к/дн = 198,20 грн.

Сума доплати після перерахунку, проведеного у зв’язку з підвищенням тарифних ставок (окладів), становитиме:

198,20 грн. – (22,14 грн. х 8 к/дн) = 21,08 грн.

Оплата отпусков. Бухгалтерский и налоговый учет

Как известно, наиболее распространенной выплатой, которую осуществляют предприятия в пользу своих работников, есть главный источник их дохода — заработная плата. В связи с тем, что каждому бухгалтеру приходится с ней сталкиваться, в статье рассматриваются особенности налогообложения и бухгалтерского учета выплат как включаемых, так и не включаемых в фонд оплаты труда.

Налогообложение выплат, включаемых в фонд оплаты труда.

Выплаты, которые исчисляются исходя из размера средней заработной платы и включаются в ее состав, облагаются налогом, как и основная зарплата. Из этих сумм должны быть удержаны и начислены все виды социальных взносов и налог на доходы физических лиц. К таким выплатам относятся: оплата за время пребывания в отпусках, командировках, другие гарантийные и компенсационные выплаты (исполнение гособязанностей, донорство, вынужденные прогулы, спецперерывы, льготы несовершеннолетним и пр.).

Существуют особенности определения сумм налога и взносов по тем выплатам, период которых составляет больше месяца. Для правильного учета максимальной величины дохода, с которого взимаются страховые взносы, а также для применения налоговых социальных льгот такие выплаты должны распределяться по месяцам — текущему и следующему.

Бухгалтерский учет

В бухгалтерском учете суммы отпускных могут отражаться:

 • без создания резерва обеспечения оплаты отпусков;
 • с созданием такого резерва.

В первом варианте фактически начисленные суммы отпускных отражаются по кредиту субсчета 661 «Расчеты по заработной плате» и дебету счетов затрат 23 (91,92,93).

Во втором — сумма обеспечения определяется ежемесячно как произведение фактически начисленной заработной платы и процента, исчисленного как отношение годовой плановой суммы на оплату отпусков к общему плановому фонду оплаты труда. Дополнительно резервируются и суммы социальных взносов, относящихся к сумме обеспечения отпусков.

Для отражения расчетов по отпускам с учетом обеспечения применяется субсчет 471 «Обеспечение выплат отпускных». По кредиту на расчетную сумму обеспечений он корреспондирует со счетами расходов, а по дебету — на сумму фактически начисленных отпускных и социальных взносов с кредитом субсчета 661 «Расчеты по оплате труда» и соответствующими субсчетами счета 65 «Расчёты по страхованию».

ПРИМЕР 1. Расчет отпускных и налогов

Работник находился в очередном отпуске с 18 мая по 10 июня 2006 г. Ему начислены:

 • зарплата за май — 270 грн.;
 • отпускные за май — 294 грн.;
 • отпускные за июнь — 210 грн.;
 • зарплата за июнь — 490 грн.

Всего за два месяца сумма отпускных составит 504 грн. и сумма зарплаты — 760 грн.

Предприятие обязано выплатить работнику не позже чем за три дня до начала отпуска зарплату за май и общую сумму отпускных за два месяца — май и июнь. В данном случае эта цифра составляет 774 грн. (270 + 294 + 210). Но к выплате подлежит сумма, уменьшенная на величину налога и социальных взносов. Для их определения начисленную сумму разделим на две части — за май и июнь.

Майская часть равна 564 грн. (270 + 294). Следовательно, работник имеет право на применение в этом месяце налоговой социальной льготы, так как начисленная сумма составляет менее 680 грн. (размер налоговой социальной льготы в 2006 г.).

Из начисленной зарплаты за май будут удержаны соцвзносы:

564 х (2,0 + 1,0 + 0,5) = 19,74 грн.

Сумма налога составит:

(564 -19,74 – 175) х 13% = 48,00 грн.

Если бы при расчете использовалась общая сумма начислений перед отпуском, то льгота за май не предоставлялась бы, поскольку сумма 774 грн. превышает 680 грн.

Сумма отпускных за июнь также уменьшается на сумму взносов и налога:

210 х (2,0 + 0,5 + 0,5) % = 6,30 грн. (210 – 6,30 – 175) х 13% = 3,73 грн.

Для отчислений в фонд соцстраха по временной нетрудоспособности используется ставка 0,5 %, а не 1 %, так как сумма 210 грн. ниже уровня прожиточного минимума (496 грн.). Таким образом, перед уходом в отпуск работник получит:

774 – 19,74 – 48,00 – 6,30 – 3,73 = 696,23 грн.

В дальнейшем, при окончательном расчете за июнь, необходимо уточнить, можно ли к общей выплате за этот месяц применить налоговую льготу и ставку взносов в фонд соцстраха от временной нетрудоспособности в размере 0,5%.

В данном случае общая сумма начислений за июнь, составляющая 700 грн. (210 + 490), не позволяет применить указанные льготы, поскольку она превышает как 680 грн., так и 496 грн.

Следовательно, расчет осуществляется исходя из суммы 700 грн., уменьшая полученные результаты на уже уплаченные в счет июня в предыдущем месяце суммы взносов и налога:

700 х (2,0 + 1,0 + 0,5)% – 6,30 = 18,20 грн. (700 – 24,50) х 13 % – 3,73 = 84,09 грн. Итого: 490 – 18,20 – 84,09 = 387,71 грн.

Если зарплата на предприятии высокая, то при налогообложении выплат за несколько периодов следует учитывать максимальную величину, с которой удерживаются взносы.

ПРИМЕР 2. Удержание социальных взносов и налогов

Работник находился в очередном отпуске с 18 мая по 10 июня. Ему начислены:

 • зарплата за май — 3000 грн.;
 • отпускные за май — 2500 грн.;
 • отпускные за июнь — 3200 грн.;
 • зарплата за июнь — 2900 грн.

Перед отпуском работнику начисляется 8700 грн. — зарплата за май и все отпускные (3000 + 2500 + 3200). Социальные взносы в данном случае удерживаются отдельно из суммы начислений за май и отпускных за июнь.

За май взносы удерживаются в пределах максимальной величины 4960 грн., а не из начисленной суммы, которая составляет 5500 грн.:

4960 х (2,0 + 1,0 + 0,5)% = 173,60 грн.

За июнь — из фактической суммы, так как она не превышает максимальной величины:

3200 х (2,0 + 1,0 + 0,5)% = 112,00 грн.

Сумма налога, не ограничиваемая никаким пределом, рассчитывается:

(8700 -173,60 – 112,00) х 13% = 1093,87 грн.

Перед отпуском работник получит:

8700 – 173,60 – 112,00 – 1093,87 = 7320,53 грн.

По итогам июня делается новый расчет, в котором учитываются удержанные в мае суммы налога и взносов.

Так как начисления за июнь в целом превышают максимальную величину, то сумма взносов, удержанных из них, также рассчитывается с ее учетом, а затем уменьшается на сумму удержанных в мае взносов:

173,60 – 112,00 = 61,60 грн.

Рассчитаем сумму налога, удержанного из зарплаты за июнь:

(2900 – 61,60) х 13% = 368,99 грн.

Таким образом, работник по итогам июня получит:

2900 – 61,60 – 368,99 = 2469,41 грн.

19 Responses to Порядок обчислення середньої заробітної плати та відпускних з прикладами

 1. Людмила коментує:

  Хотілось дізнатись ще й який розрахунковий період буде враховуватись при розрахунку відпускних,коли , наприклад, наказ 25 травня,виплата відпускних 30 травня,а сама відпустка починається 3 червня

 2. Олексій Лугина коментує:

  Відповідно до п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

  Тому в даному випадку розрахунковим періодом буде червень 2012 р. – травень 2013 р.

 3. Олександра коментує:

  Будьте ласкаві, уточніть, на яке саме роз’яснення Мінпраці ви посилаєтесь в прикладах 13 і 14.

 4. юра коментує:

  звідки данні про винагороди до свят?

  “Особливу увагу слід звернути на пункт 4 Порядку, яким визначено виплати, які не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження. Зокрема, це — одноразові виплати, в т. ч. премії до святкових дат, матеріальна допомога та ін.”

  В пункті 4 не сказано про свята, тільки про ювілейні дати і дні народження.

 5. Олександра коментує:

  Доброго дня! Чи не могли б Ви уточнити, на які саме роз’яснення Мінпраці посилаєтесь (назва документу, номер, дата) у прикладах 13-му і 14-му цієї статті?
  Заздалегідь вдячна.

 6. Ліна коментує:

  Добрий день.Я звільнилась по закінченню строкового догову 29.11.2013 р. Бухгалтер надав довідку про середбньомісячну зарплату включно листопад місяц. В центрі зайнятості скзали, що листопад не входить, чому?

 7. Олексій Лугина коментує:

  Відповідно до п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266, розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата, є останні шість календарних місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок (для страхування на випадок безробіття – в якому припинено дію трудового договору.

  Оскільки у листопаді 30 днів, а Ви звільнились 29 числа, то листопад не може входити до розрахункового періоду.

 8. Анастасія коментує:

  Добрий день!Підкажіть, будь ласка, якщо працівник був прийнятий 31.01.2014 року, а звільнений 20,02,2014 року.В лютому 2014 були 3 календ.дні відпистки без збереження заробітної плати.Як розрахувати середній заробіток для виплати компенсації?

  • Олексій Лугина коментує:

   Відповідно до п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100, для розрахунку середньої заробітної плати має бути розрахунковий період з 1 по 1 число (відпрацьований повний календарний місяць). Якщо такий розрахунковий період відсутній, то обчислення заробітної плати проводиться виходячи з посадового окладу згідно з п. 4 зазначеного Порядку(лист Міністерства праці та соціальної політики України від 22.12.2005 № 717/018/84-05).

   Розрахунок компенсації здійснюється таким чином:
   1) посадовий оклад множиться на 12 місяців року;
   2) річна сума ділиться на кількість днів року за мінусом святкових і неробочих днів (у 2014 році 365 – 10 = 355);
   3) денна сума множиться на кількість днів відпустки.

   Перебування у відпустці без збереження заробітної плати у Вашому випадку на розрахунок не впливає.

 9. Ліна коментує:

  Добрий день. Цього місяця в мне два роки від того часу, як я вставала в центр зайнятості.Потім на жаль офіційної роботи в мене не було тільки тепер, я пропрацювала 6 тижнів і звільнена за згодою двох сторін.Маю я право встати на облік і на яку суму можу претендувати.Дякую.

 10. Надія коментує:

  Допоможіть, будь ласка: у Квітні 2014 року нараховано і виплачено відпускні, а у червні донараховано індексацію зарплати за січень-квітень 2014року. Чи потрібно проводити перерахунок відпускних з урахуванням сум індексації?

  • Олексій Лугина коментує:

   Суми індексації включаються у розрахунок середньої зарплати. Тому якщо індексацію нараховано несвоєчасно, то “відпускні” підлягають перерахунку.

 11. Евгения коментує:

  Добрий день. Як визначити середню ЗП для оплати щорічної відпустки при щомісячному підвищенні окладів та з щоквартальними преміями сума яких теж щоквартально змінюється? Дякую.

  • Олексій Лугина коментує:

   Виходячи з п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати щоквартальні премії входять до числа виплат, що включаються у розрахунок середньої заробітної плати.
   Відповідно до п. 10 зазначеного Порядку у випадку підвищення тарифних ставок і посадових окладів відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючі премії та інші виплати, що враховуються при обчисдленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення корегуються на коефіцієнт їх підвищення. На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати та інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей.

 12. Светлана коментує:

  Добрый день! Как рассчитать сумму отпускных внешнему совместителю, который работает 1 час в месяц. Зарплата за 12 месяцев делится на 365-10 дней(календарные минус праздничные) или на 365-10-239 (календарные дни минус праздничные минус неотработанные рабочие дни)? Спасибо

 13. Оксана коментує:

  добрий день. скажіть будь ласка як правильно нарахувати заробітну плату сторожу, який працює в державній установі. посадовий оклад – 1378,00грн, нічні – 191,00грн. Прийнятий 07.04.2016 року. дякую.

 14. Олена коментує:

  Доброго дня. Піскажіть, будь ласка, чи можливо застосувати п.10 Порядку 100 у такому випадку: співробітнику підвищили посадовий оклад з 01.01.2017 року. У відпуску він збирається за попередні роки (частково використана відпустка за період 2015-2016 років). Який період потрібно брати для обчислення середньої заробітної плати?

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>