Затверджене
постановою ХVІІІ звітно-виборної конференції Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України
11 березня 2010 року

(зі змінами, внесеними постановою ХІХ звітно-виборної конференції від 26 лютого 2015 року)

ПОЛОЖЕННЯ
про Чернігівську обласну організацію
Профспілки працівників освіти і науки України

1. Загальні положення

1.1. Чернігівська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (далі – Обласна організація) є організаційною ланкою Профспілки працівників освіти і науки України, добровільним об’єднанням первинних, районних, міських профспілкових організацій цієї Профспілки, що діють на території Чернігівської області.

1.2. Для використання у внутрішніх документах може вживатись скорочена назва – ЧОО ППОНУ.

1.3. Обласна організація є юридичною особою, має печатку, штамп установленого зразка, бланки та іншу атрибутику, рахунок в банку.

1.4. Право юридичної особи Обласна організація здійснює через виборні органи, що діють у межах прав, наданих їм Статутом.

1.5. Обласна організація входить до складу об’єднання профспілкових організацій Чернігівської області.

2. Організаційні ланки Обласної організації

2.1. Організаційні ланки Обласної організації складають її структуру. Структура Обласної організації затверджується президією комітету Обласної організації.

2.2. Взяття на облік нових організацій здійснюється рішенням президії комітету Обласної організації. Організація вважається включеною до складу Обласної організації з моменту прийняття такого рішення президією комітету Обласної організації.

2.3. Положення про районні, міські організації приймаються на конференціях або пленумах комітетів районних, міських організацій та набирають чинності з моменту прийняття, якщо інше не зазначено в рішеннях про їх прийняття. Положення про районні, міські організації подаються до Обласної організації на затвердження.

2.4. Положення про первинні організації приймаються на зборах (конференціях) цих організацій та набирають чинності з моменту прийняття, якщо інше не зазначено в рішеннях про їх прийняття. Положення про первинні організації подаються до вищої за підпорядкуванням територіальної організації на затвердження.

2.5. Територіальна організація припиняється у випадках:

- прийняття рішення конференції про припинення організації;

- виходу всіх членів, які перебувають на обліку в даній організації, з Профспілки.

Припинення територіальної організації не тягне припинення її організаційних ланок – первинних, територіальних організацій, які входять до її складу.

2.6. Первинна організація припиняється у випадках:

- ліквідації відповідної установи, закладу, де вона створена;

- прийняття рішення зборів (конференції) про припинення організації;

- виходу всіх членів, які перебувають на обліку в даній організації, з Профспілки.

2.7. Зміна назви установи освіти тягне зміну назви первинної профорганізації.

2.8. Реорганізація установи освіти шляхом перетворення тягне зміну назви первинної профорганізації.

2.9. Реорганізація установи освіти шляхом приєднання тягне приєднання первинної профорганізації. У цьому випадку органи та керівництво організації, яка приєднується, припиняють свої повноваження. Якщо в установі, до якої відбувається приєднання, відсутня профорганізація, профорганізація (її органи та керівництво) установи, яка приєднується, стає профорганізацією (її органами та керівництвом) установи освіти, до якої відбулось приєднання.

2.10. Реорганізація установ освіти шляхом об’єднання тягне об’єднання первинних профорганізацій. До зборів новоствореної організації з обрання нових органів та керівників органи та керівники колишніх профорганізацій працюють як органи та керівники підрозділів новоствореної організації, а при відсутності підрозділів припиняють свої повноваження. Якщо в одній з установ, що об’єднуються, відсутня профорганізація, профорганізація (її органи та керівництво) іншої установи стають профорганізацією (її органами та керівництвом) новоствореної установи.

2.11. Реорганізація установ освіти шляхом поділу або виділення тягне поділ або виділення первинних профорганізацій. Органи та керівники припиняють свої повноваження, на зборах кожної з профорганізацій обираються нові органи і керівництво.

2.12. Рішення про реорганізацією (перейменування) членської організації приймає президія комітету вищої за підпорядкуванням територіальної організації шляхом внесення змін до структури організації.

2.13. Обласна організація надає методичну, юридичну допомогу територіальним та первинним організаціям, здійснює їх інформаційне забезпечення, вивчає та контролює їх роботу.

3. Управління Обласною організацією

3.1. Управління Обласною організацією здійснюється її виборними органами та керівництвом.

3.2. Виборними органами Обласної організації є :

3.2.1. (виключено постановою ХІХ звітно-виборної конференції від 26.02.2015);

3.2.2. мандатна комісія;

3.2.3. комітет;

3.2.4. президія комітету;

3.2.5. ревізійна комісія.

3.3. Керівництвом Обласної організації є :

3.3.1. голова Обласної організації;

3.3.2. заступник голови Обласної організації.

4. Конференція

4.1. Конференція є вищим органом Обласної організації.

4.2. Делегати конференції зберігають свої повноваження до наступної звітно-виборної конференції, якщо не обираються нові делегати. Голова та заступник голови Обласної організації є делегатами на конференції за посадою.

4.3. Конференція скликається комітетом Обласної організації.

4.4. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше двох третин делегатів, що мають повноваження на день проведення конференції.

4.5. Регламент конференції визначається конференцією.

4.6. Конференція на час її проведення обирає робочі органи, в тому числі секретаріат (секретаря).

4.7. Конференція:

4.7.1. визначає основні напрями діяльності Обласної організації;

4.7.2. заслуховує повідомлення мандатної комісії про повноваження делегатів конференції, делегованих до комітету;

4.7.3. заслуховує звіт про діяльність комітету, дає оцінку його роботі;

4.7.4. заслуховує звіт ревізійної комісії;

4.7.5. обирає (формує) комітет, обирає мандатну та ревізійну комісії;

4.8.6. обирає делегатів на з’їзд Профспілки, міжспілкові конференції, делегує представників до складу керівних органів Профспілки та міжспілкових профоб’єднань;

4.7.7. приймає рішення про вступ до міжспілкових профоб’єднань;

4.7.8. (виключено постановою ХІХ звітно-виборної конференції від 26.02.2015);

4.7.9. розглядає будь-які інші питання, що стосуються інтересів Обласної організації, в тому числі віднесених до компетенції інших органів Обласної організації та її голови;

4.7.10. може делегувати комітету окремі повноваження, що належить до компетенції конференції (делегування представників до органів вищих за підпорядкуванням організацій, міжспілкових об’єднань, обрання голови, вступ до міжспілкових об’єднань тощо).

4.8. Рішення конференції приймаються більшістю присутніх делегатів на момент голосування.

4.10. Рішення конференції підписуються головою, а у разі його неучасті в конференції – особою, що виконувала обов’язки голови на момент прийняття рішення.

4.9. Протокол підписується особою, що головувала на конференції та головою секретаріату (секретарем). Якщо головувало декілька осіб, протокол підписується одним з головуючих.

5. Мандатна комісія

5.1. Мандатна комісія обирається на звітно-виборній конференції із числа делегатів конференції чи делегованих до складу комітету на строк до наступної звітно-виборної конференції.

5.2. Комісія:

5.2.1. перевіряє повноваження делегатів конференції та делегованих до складу комітету, представляє конференції свої повідомлення;

5.2.2. перевіряє повноваження членів комітету в період між конференціями, представляє комітету свої повідомлення.

5.3. Голова, заступник голови та секретар комісії обираються на її засіданні.

5.4. Якщо після визнання повноважень особи делегата конференції, делегованого до складу комітету виявиться, що таке визнання відбулось помилково (подання недостовірних даних тощо), комісія приймає нове рішення про невизнання повноважень відповідної особи. З моменту прийняття такого рішення ця особа втрачає повноваження делегата конференції, делегованого до складу комітету. Рішення виборних органів, прийняті за участі відповідної особи , залишаються чинними.

6. Комітет

6.1. Комітет Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України є керівним виборним органом Обласної організації в період між конференціями.

6.2. У внутрішніх документах щодо комітету Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України можуть вживатись назви «обласний комітет Профспілки…», «обком Профспілки…»

6.3. Комітет обирається (формується) конференцією з терміном повноважень до звітно-виборної конференції.

6.4. Голова Обласної організації та його заступник є членами комітету за посадою.

6.5. Членська організація може замінити, відкликати члена комітету, сформованого шляхом делегування. Його повноваження перевіряються мандатною комісією. Повідомлення мандатної комісії заслуховується на пленумі комітету.

6.6. Достроково повноваження комітету припиняються:

- за рішенням конференції;

- на вимогу не менше однієї третини членів Профспілки, які об’єднуються відповідною організацією.

Моментом припинення повноважень комітету є момент обрання нового комітету. Протягом періоду між вимогою не менше однієї третини членів Профспілки, які об’єднуються відповідною організацією, про дострокове припинення повноважень комітету та конференцією комітет має повноваження лише щодо організації конференції.

У разі дострокового припинення комітету, новообраний комітет обирається на строк до звітно-виборної конференції, яка проводиться в межах загальної звітно-виборної кампанії Профспілки, визначених Центральним комітетом Профспілки.

6.7. Комітет підзвітний конференції та Центральному комітету Профспілки.

6.8. Комітет:

6.8.1. здійснює функції, визначені Статутом Профспілки;

6.8.2. виконує рішення конференцій Обласної організації Профспілки, з’їзду Профспілки та Центрального комітету Профспілки;

6.8.3. приймає рішення про скликання конференцій, визначає дату, порядок денний конференцій, встановлює норму представництва, порядок формування нового комітету, розглядає документи, що вносяться на розгляд конференції;

6.8.4. у період між конференціями делегує представників до складу керівних органів Профспілки та міжспілкових профоб’єднань, здійснює їх заміну, відкликання;

6.8.5. вносить зміни до цього Положення в період між конференціями;

6.8.5. приймає рішення про позбавлення права голосу на пленумах комітету Обласної організації і його президії профспілкових організацій, які не сплачують відрахувань від профвнесків обласній організації або сплачують їх у розмірі нижчому встановленого, без поважних причин протягом більше трьох місяців;

6.8.6. зупиняє дію рішень комітетів територіальних організацій та їх президій, а також профкомів первинних організацій у разі їх невідповідності законодавству, Статуту, рішенням вищих за підпорядкуванням органів та організацій

6.8.7. має право скликати засідання виборних органів територіальних та первинних організацій;

6.8.8. розглядає будь-які інші питання, що стосуються інтересів Обласної організації, в тому числі віднесених до компетенції президії комітету та голови організації, крім питань, які є компетенцією конференції, мандатної комісії, ревізійної комісії;

6.8.9. може делегувати свої повноваження президії чи голові організації, крім повноважень, які делеговані комітету конференцією.

7. Президія комітету

7.1. Президія комітету Обласної організації є робочим виборним органом Обласної організації у період між пленумами комітету.

7.2. Президія обирається із складу комітету на період його повноважень на першому його засіданні. Голова та заступник голови Обласної організації є членами президії за посадами.

7.3. Достроково повноваження президії комітету припиняються:

- у разі припинення повноважень комітету;

- за рішенням комітету.

7.4. Президія:

7.4.1. здійснює функції, визначені Статутом Профспілки;

7.4.2. виконує рішення конференцій, пленумів комітету Обласної організації, з’їзду Профспілки, Центрального комітету Профспілки, його президії та бюро президії;

7.4.3. зупиняє дію рішень президій, комітетів територіальних організацій та профкомів первинних організацій у разі їх невідповідності законодавству, Статуту, рішенням вищих за підпорядкуванням органів та організацій;

7.4.4. має право скликати засідання президій комітетів територіальних організацій та профкомів первинних організацій

7.4.5. розглядає будь-які інші питання, що стосуються інтересів Обласної організації Профспілки, крім питань, які є компетенцією конференції, комітету, мандатної комісії, ревізійної комісії.

7.4.6. може делегувати свої повноваження голові, крім повноважень, які делеговані конференцією комітету чи президії або комітетом президії.

8. Ревізійна комісія

8.1. Ревізійна комісія Обласної організації є контрольно-ревізійним органом Обласної організації, який здійснює фінансовий контроль за діяльністю Обласної організації та її членських організацій.

8.2. Ревізійна комісія обирається на конференції на строк до наступної звітно-виборної конференції.

8.2. Конференція встановлює кількісний склад ревізійної комісії та обирає представників членських організацій до складу комісії. До складу ревізійної комісії не можуть входити голова та заступник голови Обласної організації, інші члени комітету, працівники виконавчого апарату обласної організації. У разі обрання до складу ревізійної комісії осіб, делегованих (обраних) до складу комітету, вони втрачають свої повноваження як члени комітету.

8.3. Ревізійна комісія обирає із свого складу голову, заступника та секретаря.

8.4. Ревізійна комісія підзвітна конференції.

8.5. Ревізійна комісія:

8.5.1. контролює виконання профспілкового бюджету, кошторисів Обласної організації та її членських організацій;

8.5.2. перевіряє повноту і своєчасність сплати членських профспілкових внесків; надходжень коштів від господарських органів на проведення статутної діяльності, передбачених по кошторису, відповідність витрачання профспілкових коштів по затвердженому кошторису, законність і доцільність видатків, збереженість грошових коштів, матеріальних цінностей і їх використання;

8.5.3. перевіряє правильність ведення бухгалтерського обліку і достовірність звітності по коштах профспілкового бюджету;

8.5.4. перевіряє ведення діловодства, дотримання порядку прийому в члени Профспілки, обліку членів Профспілки, надходження членських внесків у профспілкову організацію, швидкість і правильність проходження справ, своєчасність і правильність розгляду заяв і скарг, виконання зауважень і пропозицій, які були висловлені на зборах, конференціях, пленумах;

8.5.5. отримує у кредитних установах дані про наявність коштів на розрахунковому рахунку організації;

8.5.6. інформує первинні, районні, міські профспілкові організації про результати проведення ревізії;

8.6. Ревізійна комісія самостійно вирішує періодичність засідань, порядок проведення перевірок та ревізій. Ревізії проводяться у міру необхідності, але не менше одного разу на рік. В необхідних випадках комісія проводить позапланові ревізії та перевірки. За результатами ревізій складаються акти, що підписують члени комісії, які проводили ревізію. Акт ревізійної комісії надається до комітету Обласної організації.

8.7. Пропозиції ревізійної комісії щодо усунення виявлених недоліків і порушень є обов’язковим для органа (організації), які ревізуються. Органи відповідної організації зобов’язані розглянути матеріали ревізії у місячний строк та проінформувати ревізійну комісію про прийняті рішення та вжиті заходи.

8.8. Розбіжності між ревізійною комісією та комітетом Обласної організації розглядаються та вирішуються конференцією або ЦК Профспілки.

8.9. Члени ревізійної комісії мають право брати участь в роботі конференцій, пленумах комітету, а голова комісії – також в засіданнях президії комітету з правом дорадчого голосу.

8.10. Витрати, пов’язані з діяльністю ревізійної комісії, здійснюються за рахунок профспілкового бюджету.

9. Регламент виборних органів

9.1. Виборні органи працюють у формі засідань. Засідання комітету називається пленум. Рішення виборних органів приймаються на їх засіданнях.

Для вирішення невідкладних питань президія комітету може працювати без проведення засідання або проводити засідання за допомогою селекторного, телефонного чи електронного зв’язку. Президія може приймати рішення шляхом опитувального голосування.

9.2. Засідання виборних органів відбувається шляхом особистої фізичної участі їх членів у засіданні. Член виборного органу приймає участь у роботі цього органу лише особисто без права передоручення.

9.3. Пленуми комітету та засідання його президії, засідання мандатної комісії та ревізійної комісії вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів відповідного органу, що мають повноваження на день проведення його засідання.

9.4. На пленумі комітету, засіданні президії комітету головує голова Обласної організації. У випадку його відсутності головує заступник, а у разі відсутності заступника – особа, що виконує обов’язки голови.

На засіданнях мандатної комісії та ревізійної комісії головують голови цих органів. У випадку відсутності голів головують їх заступники, а у разі відсутності заступників – особи, що виконують обов’язки голів.

Якщо під час засідання виборного органу приймається рішення про зміну голови, яка відбудеться через деякий час (встановлюється певний термін передачі справ), головувати продовжує попередній голова. Якщо під час засідання виборного органу приймається рішення про зміну голови, яка відбувається негайно, головувати продовжує новообраний голова, а в разі його відсутності – заступник або особа, що виконує його обов’язки.

За рішенням виборного органу головувати на його засіданні може:

- інша особа, яка є членом цього органу;

- голова чи заступник голови вищої за підпорядкуванням організації Профспілки;

- інший представник вищої за підпорядкуванням організації Профспілки, уповноважений президією комітету цієї організації на участь у засіданні відповідного виборного органу.

9.5. На пленумі комітету, засіданні президії можуть бути присутні:

- члени відповідного органу;

- голова ревізійної та мандатної комісії;

- працівники апарату (за вказівкою голови);

- голова та заступники голови вищої за підпорядкуванням організації;

- запрошені.

Працівники апарату та запрошені виступають лише з дозволу відповідного органу чи головуючого.

Засідання мандатної комісії та ревізійної комісії є закритими. На їх засіданнях мають бути присутні голова та заступник голови Обласної організації. Інші особи можуть бути присутні на них лише з дозволу цих комісій.

9.6. До початку розгляду питань по суті на засіданнях виборних органів заслуховуються повідомлення мандатної комісії щодо повноважень нових членів, якщо такі зміни відбулись. Новий член виборного органу розпочинає у його роботі лише після визнання його повноважень.

9.7. До початку голосування виборні органи приймають рішення про форму голосування (відкрите, таємне) з відповідного питання.

9.8. Голосування за рішення проводиться за позиціями «за», «проти», «утримався». Першим іде голосування за позицією «за», другим – «проти», третім «утримався». Після голосування «за», в результаті чого рішення є прийнятим, головуючий може не ставити позиції «проти», «утримався».

9.9. Порядок прийняття рішень:

9.9.1. для прийняття за основу на голосування ставиться проект рішення, підготовлений виконавчим апаратом, президією або сформованою комісією. У разі відхилення цього проекту чи його відсутності на голосування ставляться альтернативні проекти. У разі їх відсутності чи відхилення питання знімається з розгляду;

9.9.2. до прийнятого за основу проекту рішення члени (делегати) виборного органу вносять пропозиції. Кожна пропозиція ставиться на голосування в порядку надходження;

9.9.3. після голосування по пропозиціях або їх відсутності рішення голосується в цілому;

9.9.4 кадрові питання можуть голосуватись відразу в цілому.

9.10. Рішення виборних органів приймаються у формі постанов.

9.11. Рішення виборних органів приймаються більшістю присутніх членів на момент голосування.

9.12. Рішення підписуються головою, а у разі його неучасті у засіданні виборного органу – особою, що виконувала обов’язки голови на момент прийняття рішення.

9.13. Протокол підписується особою, що головувала на засіданні, та головою секретаріату (секретарем), якщо вони обирались. Якщо головувало декілька осіб, протокол підписується одним з головуючих.

9.14. Рішення виборних органів Обласної організації є обов’язковими для нижчих за підпорядкуванням територіальних і первинних організацій.

 10. Голова Обласної організації та його заступник

10.1. Голова Обласної організації та її заступник обираються на конференціях.

10.2. Пропозицію щодо кандидатури заступника першим вносить голова.

10.3. Головою та заступником голови можуть бути лише члени Профспілки працівників освіти і науки України, які є делегатами конференції чи делегованими до складу комітету.

10.4. Голова Обласної організації є головою комітету Обласної організації за посадою.

Заступник голови Обласної організації є заступником голови комітету Обласної організації за посадою.

10.5. У період відсутності голови його функції виконує заступник. При відсутності одночасно голови і заступника скликається засідання президії, де вирішується питання про тимчасове керівництво організацією з числа членів президії.

10.6. Рішення голови приймаються у формі розпоряджень.

10.7. Голова:

10.7.1. здійснює функції, визначені Статутом Профспілки;

10.7.2. виконує рішення конференцій Обласної організації Профспілки, її комітету та президії комітету, Центрального комітету Профспілки та його президії;

10.7.3. Є розпорядником коштів Обласної організації в межах асигнувань, передбачених бюджетом та відповідними кошторисами;

10.7.4. У межах асигнувань, передбачених бюджетом або кошторисом, формує апарат, приймає і звільняє працівників апарату, затверджує посадові інструкції працівників апарату, організовує їхню роботу і несе відповідальність за її ефективність;

10.7.5. вирішує будь-які інші питання, що стосуються інтересів Обласної організації, крім питань, які є компетенцією конференції, комітету, президії комітету, мандатної комісії, ревізійної комісії.

10.8. (перше, друге та третє речення виключені постановою ХІХ звітно-виборної конференції від 26.02.2015). Звільнення голови та його заступника за власним бажанням також може здійснюватись президією комітету.

10.9. У разі подання головою або заступником заяви про звільнення за власним бажанням, засідання органу, який вирішуватиме питання про звільнення, має відбутись не пізніше двотижневого терміну з дня надходження заяви.

10.10. У рішенні про звільнення голови та заступника зазначається підстава звільнення, відповідна норма законодавства та термін передачі справ новообраному голові (особі, що виконує обов’язки голови). Граничний термін передачі не може перевищувати двох тижнів з дня прийняття рішення про звільнення. У разі звільнення за власним бажанням датою передачі справ є дата закінчення двотижневого строку з дня подачі заяви про звільнення.

10.11. Передача справ оформляється актом передачі-прийняття справ.

10.12. День підписання акту передачі-прийняття справ є днем припинення трудових відносин з колишніми головою та заступником та днем початку трудових відносин з новообраними головою та заступником.

10.13. У разі непідписання акту трудовий договір вважається припиненим в останній день терміну для підписання, а якщо протягом цього часу голова чи заступник не виконували своїх обов’язків – в останній день фактичної роботи. Днем початку трудових відносин у такому випадку є перший день фактичного виконання трудових обов’язків.

11. Виконавчий апарат

11.1. До виконавчого апарату входять наймані працівники. Керівництво Обласної організації не входить до виконавчого апарату.

11.2. Посадові інструкції голови та його заступника затверджує президія. Посадові інструкції працівників виконавчого апарату затверджує голова.

12. Члени Профспілки

12.1. В Обласній організації встановлюється єдиний порядок прийому в Профспілку та виходу з неї.

12.2. Вступ у члени Профспілки проводиться в первинній профспілковій організації на підставі особистої письмової заяви, розглянутої на засіданні відповідного профоргану. Особи можуть подати спільну заяву з підписом кожного. Профорган приймає рішення про прийняття до Профспілки кожної особи окремо. У разі відсутності в установі первинної організації заява подається в одну з найближчих первинних організацій. У разі одночасного створення первинної організації заяви адресуються цій організації.

12.3. Разом із заявою про вступ до Профспілки особи подають заяву на керівника установи про безготівкову сплату вступного і членського профспілкових внесків. В разі неможливості безготівкової сплати внески сплачуються готівкою.

12.4. Якщо з різних причин відсутня заява про вступ до Профспілки або рішення про прийняття до Профспілки, але особа сплачувала членські внески або користувалась послугами чи гарантіями Профспілки або виконувала громадські обов’язки за рішенням профспілкових органів, зазначена особа вважається такою, що вступила до Профспілки.

12.5. Члену Профспілки видається профспілковий квиток єдиного зразка, який зберігається у члена Профспілки

12.6. Особа одержує право на послуги та гарантії Профспілки лише з приводу тих обставин, які виникли після вступу до Профспілки та в період сплати нею членських внесків. Особа, яка припинила членство у Профспілці або сплату членських внесків втрачає право на одержання послуг та гарантій Профспілки.

12.7. Особа, яка працює за кількома трудовими договорами, але членські внески сплачує не на всіх місцях роботи, користується захистом Профспілки лише тих прав і інтересів, які стосуються місця роботи, по якому сплачуються членські внески.

12.8. Членство в Профспілці припиняється у випадках:

12.8.1. добровільного виходу з Профспілки. Добровільний вихід з Профспілки здійснюється шляхом подання письмової заяви в первинну профспілкову організацію, де особа перебувала на обліку. Дата подачі заяви вважається датою припинення членства в організації. Одночасно особа подає заяву на керівника установи про припинення відрахування з нього членських внесків. Особа може відкликати заяву про вихід з Профспілки, сплативши внески за відповідний період. В цьому разі профспілковий стаж не переривається і право на отримання послуг та гарантій Профспілки за відповідний період не втрачається;

12.8.2. виключення з Профспілки. Рішення про виключення з Профспілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на засіданні профспілкового органу;

12.8.3. звільнення з роботи чи відрахування з навчального закладу. Особи, які звільнені з роботи, у разі неповного виконання роботодавцем своїх зобов’язань (заборгованість з оплати праці, незаконне звільнення тощо), мають право на допомогу Профспілки для реалізації відповідних прав. Особи, звільнені з роботи, можуть бути залишені членами Профспілки за рішенням профспілкового органу.

12.9. Особи, які припинили членство у зв’язку зі звільненням (відрахуванням з навчального закладу) у разі працевлаштування в заклади і установи освіти нової заяви про прийняття не пишуть, їх членство поновлюється автоматично у разі підтвердження попереднього членства відповідними документами. Вони ставляться на облік за новим місцем роботи. В разі відсутності облікової картки та інших даних про членство в Профспілці прийняття в члени профспілки відбувається на загальних підставах.

12.10. У разі припинення членства у Профспілці осіб, які виконують у первинній, територіальній організації на громадських засадах обов’язки голови, заступника тощо, виконання цих обов’язків припиняються одночасно з припиненням членства.

Особа, яка працює на штатній виборній посаді при поданні заяви про вихід із Профспілки зобов’язана одночасно подати заяву про звільнення. Вона не має приймати будь-яких рішень і вчиняти будь-які дії, крім рішень і дій, спрямованих на скликання засідань виборних органів. Неподання заяви про звільнення та вчинення інших дій від імені відповідної організації є порушенням трудової дисципліни. З дня виходу з Профспілки до дня звільнення голови його обов’язки виконує заступник або інша особа, уповноважена на це та яка є членом Профспілки.

13. Майно і кошти Обласної організації

13.1.Обласна організація має у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

13.2. Кошти Обласної організації складаються з членських внесків у розмірах, встановлених Статутом Профспілки та керівним органом Профспілки, доходів від господарської діяльності створених нею підприємств, установ, організацій, добровільних майнових внесків і пожертвувань, інших надходжень, не заборонених законодавством України.

13.3.Кошти та інше майно Обласної організації не підлягає розподілу між первинними і територіальними організаціями, членами Профспілки і використовується для забезпечення виконання статутних завдань в інтересах організаційних ланок Обласної організації та об’єднуваних ними членів Профспілки.

13.4.Обласна організація розпоряджається наявними у неї коштами згідно з кошторисом, затвердженим комітетом Обласної організації з урахуванням статутних вимог та рішень вищих за підпорядкуванням органів профспілки.

13.5.У випадку ліквідації Обласної організації рішення про використання майна приймає керівний орган Профспілки.

 14. Припинення Обласної організації

14.1. Обласна організація припиняється шляхом ліквідації чи реорганізації за рішенням конференції або керівного органу Профспілки.

14.2. Рішення конференції про припинення Обласної організації приймається двома третинами загальної кількості делегатів. Одночасно призначається ліквідаційна комісія.

14.3. Ліквідація Обласної організації не тягне припинення її організаційних ланок.